Duyurular
Seçim Duyuru Metni
5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik” ....
Seçim Duyuru Metni

T.C
İPSALA
İLÇE SEÇİM KURULU

BAŞKANLIĞI

 

İPSALA TİCARET BORSASI MECLİSİ ASİL VE YEDEK

ÜYELERİ SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU

 

            5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, yapılacak olan İpsala Ticaret Borsası Meclisi asil ve yedek üyeleri seçimi ile ilgili olarak üyelere duyurulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

            1- Seçim tarihi, 02 Ocak 2009 Cuma günüdür. Oylar aynı gün sabah 09.00’dan akşam 17.00’e kadar kullanılacaktır.

 

2- Seçim yeri, İpsala Ticaret Borsasının Bayrambey Mah. Enez Cad. No/105 adresindeki Hizmet Binasıdır.  

 

3- 15 Aralık 2008 tarihlerinde üç tam işgünü, “Seçme Hakkına Sahip Olan Üyeler” ile “Seçme ve Seçilebilme Hakkına Sahip Olan Üyeler”e ait listeler İpsala Ticaret Borsasının Bayrambey Mah. Enez Cad. No/105 adresindeki Hizmet Binası ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

 

4- Seçim listelerinde yeralan üyelerin ; adları ve unvanları listelere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış, veyahut seçilebilme hakkına sahip olmamasına rağmen bu listelere isimleri yazılmış üyeler bulunduğuna dair ileri sürülecek itirazların, listelerin ilan süresi içersinde İpsala İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.

Seçim listelerine yapılacak itiraz ile ilgili İlçe Seçim Kurulu kararı hakkında İl Seçim Kurulu nezdinde 22/23/24 Aralık 2008 tarihlerinde itiraz yapılabilecektir.

İlçe Seçim Kurulu kararına itiraz yapılması halinde, İl Seçim Kurulunca bu itirazların incelenmesi ve karara bağlanmasından sonra kesinleşen listeler ve seçim duyurusu 29/30/31 Aralık 2008 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet binası ilan panosunda üç gün süreyle ilan edilecektir.

 

5- Yargı gözetiminde ve gizli oyla 02 Ocak 2009 Cuma günü yapılacak olan İpsala Ticaret Borsası Meclisi seçiminde 14 asil, 14 yedek üye seçilecektir.

 

6- Oy kullanma 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecektir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oy kullanacaklardır. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin nüfus cüzdanı veya resmi kurumlarca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescil edilmiş ana sözleşmesi gereğince, temsile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair son bir ay içersinde düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler bir dilekçe ile hangi temsilcisinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret Sicil Memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

 

 

 

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır.

Oylar ilan edilen gün ve saatte belirtilen yerde, Seçim Sandık Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa koyması mecburidir.

Oy pusulasında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir.  Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Bir seçmen kapalı oy yerinde dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, yada açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf Seçim Sandık Kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur. 

 

7- a-)Tüzel kişiler Meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır. Meclis üyeliği seçimleri haricinde yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Bu nedenle Meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır.

b-)Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescil edilmiş ana sözleşmesi gereğince, temsile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair son bir ay içersinde düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Bu belgelerden, seçim gününden en fazla bir ay önce alınmış olanlar geçerlidir.

c-)Gerçek kişiler seçime bizzat iştirak ederler, bu kişiler seçme ve seçilme haklarını vekaleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.

           

            8- Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya Üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memuruna karşı suç işlenmiş gibi cezalandırılır.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                Kevser Dursun ARSLAN

                                                                                                           İpsala İlçe

                                                                                                Seçim Kurulu Başkanı

 

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

  • Adres : Enez Cad. Kabristan Sok. No:105 İpsala/EDİRNE